Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspert w obszarach analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej, zarządzania projektami oraz funduszy europejskich. Autor ponad 80 ekspertyz i strategii na rzecz administracji rządowej i samorządowej, m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprojektował założenia do dwóch ustaw i pełne teksty tych ustaw.

Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013.

Pełnił funkcję społecznego doradcy Ministrów Zdrowia – w latach 2006-2007 prof. Zbigniewa Religii, a w roku 2015 prof. Mariana Zembali.

W latach 2015-2018 był członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki Skarbu Państwa Węglokoks S.A. W 2018 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w Warszawie.

Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych. W 2016 roku prowadził program strategiczny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W latach 2009 – 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Był także ekspertem ds. funduszy Unii Europejskiej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa na rzecz administracji publicznej i szkoleń.

Autor licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, dr Artur Bartoszewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.