Pan Sebastian Mikosz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 1997 roku uzyskał dyplom Master in Economy&Finance w Paryskim Instytucie Studiów Politycznych (Sciences Po Paris). W 2000 roku uzyskał dyplom Członka Rad Nadzorczych wydany przez Ministra Skarbu.
Pan Sebastian Mikosz karierę zawodową rozpoczął w roku 1997 jako starszy konsultant w Arthur Andersen Audit France (Biuro w Paryżu). Następnie w latach 2001 – 2003 pełnił funkcje dyrektora zarządzającego we Francuskiej Izbie Handlu i Przemysłu (CCiFP). Następnie przez trzy lata w okresie 2003 – 2006 piastował stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAiIZ). W roku 2007 Pan Sebastian Mikosz objął stanowisko dyrektora w Deloitte Business Consulting, które zajmował do roku 2009. W marcu 2009 roku po raz pierwszy objął stanowisko Prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. Natomiast w latach 2011 – 2013 Pan Sebastian Mikosz pracował, jako starszy doradca w dziale Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Societe Generale. W marcu 2013 roku Pan Sebastian Mikosz objął po raz drugi stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT i piastował je do sierpnia 2015 roku. Od lutego 2016 r. do maja 2017 r. obejmował stanowisko Prezesa Zarządu spółki eSKY.pl S.A. W czerwcu 2017 roku związał się z Kenya Airways obejmując stanowisko dyrektora generalnego.

Dodatkowo na przestrzeni lat 2003 – 2019 Pan Sebastian Mikosz pełnił/pełni funkcje w Radach Nadzorczych poniższych Spółek:

  • lipiec 2017 r. – obecnie – Precision Air Services PLC – Członek Rady Nadzorczej
  • lipiec 2017 r. – obecnie – Jambojet – Członek Rady Nadzorczej
  • czerwiec 2016 r. – obecnie – Kenya Airfreight Handling Limited – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • czerwiec 2016 – obecnie – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) – Członek Rady Gubernatorów
  • listopad 2015 r. – obecnie; czerwiec 2011 – luty 2013 Eurobank– Członek Rady Nadzorczej
  • luty 2015 r. – grudzień 2015 – LOT AMS – Członek Rady Nadzorczej
  • wrzesień 2013 r. – maj 2015 r. WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z.o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • maj 2009 r. – grudzień 2010 r. – EuroLOT – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • czerwiec 2003 r. – wrzesień 2009 r. – PKS w Cieszynie – Członek Rady Nadzorczej
Pan Sebastian Mikosz biegle posługuje się trzema językami obcymi – Angielskim, Francuskim oraz Rosyjskim
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sebastian Mikosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.