Ochrona danych osobowych

31-10-2018

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE PRZEDSIĘBIORSTW „BALTONA”
 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

 

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcąc zachować pełną transparentność, niniejszym informujemy, w jaki sposób przekazywane przez Państwa dane osobowe są gromadzone przez Grupę przedsiębiorstw „Baltona” i w jaki sposób podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi Grupa przedsiębiorstw „Baltona” przetwarza dane osobowe. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są zawsze podawane w treści odrębnej klauzuli informacyjnej, która skierowana jest do osób, których dane dotyczą. Jeżeli którykolwiek z poniższych zapisów wyda się Państwu niejasny lub też wzbudzi wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: rodo@baltona.pl lub nr telefonu +48 22 519 20 12.

 

W myśl zapisów z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 

Administrator danych osobowych:

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa przedsiębiorstw „Baltona”, w szczególności Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.*, mające siedzibę w Warszawie ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa.

 

 

Dane kontaktowe:

 

Mogą Państwo Skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www: http://www.baltona.pl/kontakt, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 519 20 00 lub pisząc na adres e-mail: board.office@baltona.pl.

 

 

*Grupa przedsiębiorstw „Baltona”

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce: http://www.baltona.pl/index.php/firma/grupa-baltona/

 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz jego podstaw prawnych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w różnych sytuacjach biznesowych oraz związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora danych osobowych. Konkretny cel i podstawa prawna podawane są w odrębnych klauzulach informacyjnych kierowanych do osób, których dane dotyczą.

 

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
 

Zawarcie i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową.

 

 

Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

 

 

Dla celów marketingowych Administratora, w tym celach analitycznych.

 

 

Udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskanie zgody) także prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, (np. lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientów, analizy finansowej naszej Grupy przedsiębiorstw, itp.).

 

Art. 6 ust. 1 lit. a i f) Rozporządzenia

 

 

Dla celów marketingowych Administratora, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora.

 

 

Udzielona zgoda. W razie nieudzielenia zgody, dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

 

 

Ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową lub świadczonymi usługami.

 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; Uzasadnionym interes Administratora danych to opcja dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

 

 

W celach dowodowych (archiwalnych) prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

 

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; Uzasadnionym interesem Administratora danych jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

 

 

W celu badania satysfakcji klientów.

 

 

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; Uzasadnionym interesem Administratora jest zbieranie ankiet od osób fizycznych, które dobrowolnie zgodziły się udzielić odpowiedzi.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

 

Niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będą one przechowywane do chwili przedawnienia się roszczeń wynikających z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 

Procesy przetwarzania danych osobowych realizowane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora danych, będą realizowane dla określonego (konkretnego) celu, do momentu zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych realizowanego w oparciu o udzieloną zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w każdej chwili. Skutkować będzie to przetwarzaniem Państwa danych osobowych tylko do tego momentu.

 

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane spółkom zależnych z Grupy przedsiębiorstw „Baltona”, naszym partnerom biznesowym, tj. firmom z którymi współpracujemy (m.in. przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych osobowych).

 

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. kancelariom prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym lub firmom kurierskim, przy czym takie podmioty przetwarzają je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tylko i wyłącznie według poleceń wydawanych przez Administratora.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ świadczenia usług lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z tego prawa, otrzymają Państwo swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego. Otrzymane dane mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi.

 

W sytuacji kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193..

 

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.