Wybrane Dane Finansowe

15-04-2019

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok) 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 365 225
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (751)
Zysk (strata) brutto (1 641)
Zysk/ (Strata) przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (1 604)
Aktywa razem 98 151
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 558
Zobowiązania długoterminowe 28 430
Zobowiązania krótkoterminowe 63 128
Kapitał własny 6 680
Kapitał zakładowy 2 814
Wartość księgowa na jedna akcję 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję 0,61

* w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską