Wybrane Dane Finansowe

21-07-2017

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 397 774
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 201
Zysk (strata) brutto -147
Zysk (strata) netto 973
Aktywa razem 107 542
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 043
Zobowiązania długoterminowe 31 480
Zobowiązania krótkoterminowe 67 563
Kapitał własny 8 202
Kapitał zakładowy 2 814
Liczba akcji na koniec okresu (w szt) 10 958 714
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

* w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską