Zawiadomienie o zmianie adresu

 

Zawiadomienie o zmianie adresu spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie
Notice of change of address of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. with registered seat in Warsaw

 

Szanowni Państwo,
Dear Sirs,

 

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
uprzejmie informuje, że od dnia 22 listopada 2021 r. ulega zmianie adres Spółki
The Management Board of the company Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. with
registered seat in Warsaw (the “Company”) kindly informs that from November 22, 2021, the address of
the Company will change

z / from:

ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa
(dotychczasowy adres Spółki)
(current address of the Company)

na /to:

ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa
(nowy adres Spółki).
(new address of the Company).

 

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji i innych dokumentów oraz wystawianie faktur od dnia
22 listopada 2021 r. z uwzględnieniem nowego adresu Spółki.
We kindly ask you to send correspondence and other documents as well as to issue invoices from November
22, 2021, taking into account the new address of the Company.
Pozostałe dane Spółki, w tym numery NIP, REGON, rachunki bankowe, adresy e-mail oraz numery
telefonów pozostają bez zmian.
Other data of the Company, including NIP number, REGON number, bank accounts, e-mail addresses and
telephone numbers remain unchanged.
W imieniu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
On behalf of Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

 

 

Zawiadomienie o zmianie adresu