Zastrzeżenia prawne


ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 

Termin Baltona odnosi się do wszystkich spółek z grupy kapitałowej Baltona. Więcej informacji na temat grupy kapitałowej Baltona znajduje się pod następującym adresem: http://www.baltona.pl/index.php/firma/grupa-baltona/

POUFNOŚĆ INFORMACJI

 

Wszelkie wiadomości i pliki przesłane z domen @baltona.pl, @coo.baltona.pl; @coffeecorner.pl, @crewshop.pl, @baltona.co, @baltona.local, @chacalli.pl, @baltona.eu a także przesłane przez pracowników, usługodawców oraz inne osoby w imieniu Baltona (dalej „Wiadomości e-mail), stanowią informacje poufne i są przeznaczone wyłącznie do użytku adresatów korespondencji. Osoby nie będące adresatami korespondencji nie powinny jej rozpowszechniać, ani kopiować. Jeżeli z treści przesłanej wiadomości wynika, że została ona przesłana omyłkowo, prosimy o zawiadomienie administratora systemu oraz nadawcy wiadomości, a następnie o usunięcie wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

ZAWIERANIE UMÓW I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI

 

Wiadomości e-mail nie stanowią prawnie wiążących umów, ani ofert handlowych, jeżeli nie jest to wprost wskazane w przesłanej wiadomości lub dokumencie.
 
W przypadku, gdy oświadczenie woli jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowi oświadczenie woli złożone w formie pisemnej.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłane Wiadomości e-mail były wolne od błędów i wirusów. Niestety pomimo naszych starań, dane zawarte w Wiadomościach e-mail mogą zostać uszkodzone lub przechwycone. Dlatego odbiorca powinien sprawdzić Wiadomości e-mail pod kątem zagrożeń, za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Baltona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wyświetlenie treści przesłanej Wiadomości e-mail, a także za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które powstały w wyniku przesyłania poczty drogą elektroniczną.

 

W związku z zamiarem korzystania z witryny, w tym z formularzy kontaktowych, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym sposobem komunikowania się i wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tej strony internetowej mogą nie być w pełni zabezpieczone. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Podejmowane są działania stale podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z witryny oraz usprawniające korzystanie z witryny, jednakże w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży wyłącznie po stronie użytkownika.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

 

Wiadomości e-mail mają charakter biznesowy, dlatego korespondencja może być kontrolowana i czytana przez przełożonego nadawcy, co ma na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania czynności służbowych oraz umożliwienie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami. Niezależnie od powyższego, informacje, opinie lub wnioski zawarte w Wiadomościach e-mail, które nie odnoszą się do oficjalnej działalności, ani stanowiska Baltona, nie będą rozumiane jako przekazane, ani zatwierdzone przez jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Baltona. Pracownicy, usługodawcy oraz partnerzy biznesowi Baltona są zobowiązani do przestrzegania prawa oraz do niestosowania wyrażeń zniesławiających lub obraźliwych. Wyrażenia zawarte w Wiadomościach e-mail stanowią opinie ich autora i nie zawsze odwiercają opinie Baltona, dlatego też, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód lub zobowiązań pracownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść Wiadomości e-mail.

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Dane zawarte w Wiadomościach e-mail, jeżeli odnoszą się informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych Baltony lub zawierają inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Rozpowszechnianie, modyfikowanie lub kopiowanie tych danych, bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia, jest bezprawne i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji oraz może stanowić podstawę dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 

Tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być w szczególności dokumenty, w tym także: raport, biznes plan, plany handlowe, plany rozwoju, analiza, opracowanie, wyniki przeprowadzonych badań, strategia, procedura, sprawozdanie finansowe lub podatkowe, budżet, rachunkowość, sprawozdanie handlowe, projekt, wzór, próbka, proces technologiczny, informacja o negocjacjach z klientami i dostawcami, bazy danych, szczegóły umów, informacje o pracownikach lub współpracownikach, oprogramowanie urządzeń sterowanych programowo i produkty stworzone w ten sposób, a więc między innymi: pliki cyfrowe, wydruki, procedury, algorytmy, receptury, wzory lub usprawnienia, know-how, stosowane procedury, dowolna ich część bądź fraza, które zostaną przekazane w Wiadomościach e-mail.

 

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH

 

Materiały zawarte w Wiadomościach e-mail oraz znajdujące się na stronie internetowej Baltona są chronione prawem autorskim, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.  
Znaki graficzne znajdujące się na stornie internetowej Baltona oraz przesyłane w Wiadomościach e-mail, takie jak m.in. Baltona, Marynarz, Coffee Corner, Coffee Express, Starter, Travel Chef, Cavarious Cafe, Spirit of Poland, ZOOM, zostały zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) i/lub Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) i/lub Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Stanowią one własność Baltona. Wykorzystywanie, w całości lub w jakiejkolwiek części opisanych powyżej znaków towarowych, a także wszelkich innych materiałów udostępnionych w witrynie Baltona (w tym m. in. tekstów, kodów HTML) jest zabronione, w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniej spółki z grupy kapitałowej Baltona.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i sposobu ich przetwarzania w grupie kapitałowej Baltona znajdują się na stronie:

http://www.baltona.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych/ . Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

 

KODEKS ETYKI BIZNESOWEJ

 

Informacje dotyczące kodeksu etyki biznesowej w grupie kapitałowej Baltona znajdują się na stronie:

http://www.baltona.pl/index.php/firma/dokumenty-spolki/ . Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

 

OGÓLNE INFORMACJE

 

Baltona nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronie internetowej Baltona. Baltona nie ponosi ryzyka związanego z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji znajdujących się w serwisie.  
Powyższe warunki zostały skonstruowane na bazie prawa polskiego, jednakże zachowują one pełną moc prawną w każdym innym systemie prawnym. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia znajdujące się powyżej okażą się niewykonalne lub nieważne, zostaną one zinterpretowane tak, by jak najpełniej odzwierciedlały intencje autorów, a pozostałe postanowienia obowiązywały będą z pełną mocą.  
Postanowienia zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać w dowolnym momencie zmienione poprzez zmieszczenie ich zaktualizowanej wersji.