Struktura Akcjonariatu

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000051757, NIP 586-010-22-92, REGON 000144035, kapitał zakładowy w wysokości 331 049 644,25 zł – opłacony w całości, posiadającą numer rejestrowy BDO 000058887, w związku z przeprowadzeniem przymusowego wykupu przez „Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze” („PPL”) w dniu 6 kwietnia 2020 r., działając na podstawie art. 418 § 2a w zw. z art. 358 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwały Zarządu nr 8/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji: 1200 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 178801 do 180000, 3600 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 175201 do 178800, 600 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 174601 do 175200, 1200 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 172201 do 173400, 2400 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 168601 do 171000, 1800 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 166801 do 168600, 1200 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 165601 do 166800, 600 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 165001 do 165600, to jest dokumentów obejmujących łącznie 12.600 (dwanaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych serii A.

W miejsce dokumentów akcji, o których mowa powyżej, został wystawiony odcinek zbiorowy obejmujący 12.600 akcji zwykłych imiennych serii A wydany PPL.