Regulamin Konkursu „75 lat Baltony”

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających konto w portalu Facebook
 2. Uczestnicząc w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonych przez niego informacji przez Organizatora.
 3. Umieszczenie odpowiedzi konkursowej na fanpage Organizatora jest jednoznaczne z udzieleniem licencji na wykorzystanie dzieła.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązany są do poszanowania innych uczestników konkursu oraz ich dzieł, a także do zachowania kultury w komentarzach i dyskusjach dotyczących Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie danych ich profili znajdujących się portalu Facebook, w razie wygranej w Konkursie.

 

Zadanie konkursowe

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.01.2022 , a kończy się dnia 18.01.2022 o godzinie 12:00.
 2. Konkurs odbywa się na fanpage Organizatora znajdującym się na portalu Facebook https://www.facebook.com/sklepybaltona Konkurs polega na przygotowaniu historii związanej z Baltoną, polegającej na opisie lub dodaniu fotografii pamiątkowych
 3. Organizator wykluczy z Konkursu zgłoszenia:
  1. niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  2. niezgodne z niniejszym regulaminem,
  3. niezgodne z obowiązującym prawem,
  4. zawierające wulgaryzmy,
  5. obraźliwe,
  6. łamiące przepisy prawa autorskiego,
  7. dokonane przez osoby próbujące wpłynąć w sposób niedozwolony na wyniki Konkursu.

 

Wyniki Konkursu

 1. Wyboru zwycięzców dokona komisja składająca się z Moniki Kamińskiej i Eweliny Nidzgorskiej.
 2. Jury składające się z pracowników Organizatora wyłoni co najmniej 5 zwycięzców będących autorami najciekawszych prac.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.01.2022 o godzinie 12:00, a wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage Organizatora, tj. pod postem, w tym samym miejscu w którym Konkurs został ogłoszony https://www.facebook.com/sklepybaltona
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem portalu Facebook w wiadomości prywatnej oraz oznaczeni w poście w którym ogłoszone będą wyniki Konkursu.
 5. Zwycięzcy zobowiązani są do podania adresu korespondencyjnego na który zostanie przekazana nagroda w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Nagroda przepada jeżeli w terminie podanym w zdaniu powyżej uczestnik nie przekaże informacji na jaki adres ma zostać przesłana.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych przez zwycięzcę.

 

Nagrody

 1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody:
  1. Firmowy Kalendarz Książkowy, oraz Firmowy Kalendarz trójdzielny – nagrody zostaną przyznane 5 autorom najciekawszych historii, które wyłoni Jury.
 2. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom na podany przez zwycięzców adres korespondencyjny.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.baltona.pl/ kontakt, pod numerem telefonu: +48 22 519 20 00 lub adresem e-mail: baltona@baltona.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących uczestnikom należy kontaktować się z powołanym przez Organizatora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@baltona.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/sklepybaltona
 4. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie oraz w celach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, uczestnikom konkursu i osobom, które złożyły w ich imieniu oświadczenia, przysługują im prawa wynikające z przepisów RODO.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz reklamacje mogą być składane mailowo na adres baltona@baltona.pl
 2. Prawidłowe rozpatrzenie reklamacji możliwe będzie po podaniu danych uczestnika takich jak imię, nazwisko, nazwa profilu oraz uzasadnienia zgłoszenia.
 3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Zmienione zasady Konkursu zostaną zamieszczone na https://www.facebook.com/sklepybaltona  oraz stronie internetowej Organizatora www.baltona.pl
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.