VOUCHER RABATOWY – 90 LECIE LOTNISKA IM. F. CHOPINA Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„VOUCHER RABATOWY – 90 LECIE LOTNISKA IM. F. CHOPINA”

 

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „VOUCHER RABATOWY – 90 LECIE LOTNISKA IM.
  CHOPINA”
  (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000257678, kapitał zakładowy w wysokości: 350.299.644,25 zł (wpłacony w całości), posiadająca NIP: 586-010-22-92; REGON: 000144035 (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następujących sklepach/lokalach Organizatora,  zlokalizowanych w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 (02-143 Warszawa): Baltona Duty Free: Multistore, Ministore, Best Seller, ZOOM, Spirit of Poland, Baltona La Maison Du Luxe (dalej jako: „Sklepy”).
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniu 29 kwietnia 2024 r. w godzinach otwarcia właściwych dla poszczególnych Sklepów (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 5. Akcja Promocyjna skierowana jest do wszystkich pasażerów Lotniska Chopina, którzy otrzymają voucher, uprawniający do zniżki na zakupy w Sklepach (dalej jako „Voucher”).
 6. Udział w Akcji promocyjnej może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako: „Uczestnik”).
 7. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 8. W ramach Akcji Promocyjnej z Voucherów można skorzystać w okresie wskazanym w
  1 ust. 4 Regulaminu .
 9. Uczestnik Akcji promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji promocyjnej.
 10. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 ze zm.). Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ww. ustawie.

 

 

 • 2. Zasady Akcji Promocyjnej
 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”), może być każda osoba przebywająca na Lotnisku Chopina, która w okresie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu otrzyma Voucher, upoważniający do zakupów w Sklepach, z rabatem kwotowym w wysokości 30,00 zł, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Voucher można wykorzystać przy zakupach o łącznej minimalnej wartości 150,00 zł.
 3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest okazanie kasjerowi Vouchera, nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. Voucher zostanie zweryfikowany przez kasjera w danym Sklepie.
 4. Na podstawie Vouchera Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z rabatu w wysokości 30,00 zł na zakup całego asortymentu dostępnego w danym Sklepie, z wyłączeniem produktów objętych inną promocją oraz wyrobów tytoniowych.
 5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 6. Każdy Voucher jest jednorazowy i może zostać wykorzystany wyłącznie jeden raz,
  wyłącznie w jednym ze Sklepów Organizatora.
 7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 • 3. Reklamacje
 1. Uczestnikom przysługuje prawo wystąpienia z reklamacją dotyczącą przebiegu Akcji Promocyjnej.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: pocztą elektroniczną na adres reklamacje@baltona.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa .
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę wnoszącą reklamację tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail oraz okoliczności będące podstawą reklamacji.
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu z wykorzystaniem Vouchera w Sklepach Baltona duty free.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

 • 4. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w wyniku reklamacji jest Organizator.
  2. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe, będą przetwarzane w celu:
 1. prawidłowej obsługi i rozpatrzenia złożonej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 3. realizacji zwrotu pieniędzy z tytułu pozytywnie rozpatrzonej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celach statystycznych, związanych z poprawą jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zgłoszenia reklamacji oraz upływu terminów przedawnienia roszczeń.
  2. Odbiorcami danych Uczestników mogą być:
  3. podwykonawcy oraz dostawcy Organizatora,
  4. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
  5. firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
  6. banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
  7. organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora,
  8. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
  10. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji o przysługujących prawach zawierają przepisy  12–23 RODO.
  11. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
  12. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do UE/EOG) lub organizacji międzynarodowych.
  13. Dane osobowe Uczestników nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach Baltona, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: baltona.pl. Regulamin będzie dostępny przez 60 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 4. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie baltona.pl.
 5. Pytania dotyczące Akcji promocyjnej można kierować na adres: marketing@baltona.pl
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.