lata 50

1951 – przedsiębiorstwo „Baltona” – Zaopatrywanie Statków zostało podporządkowane Ministrowi Handlu Zagranicznego.

Sprzedaż towarów konsumpcyjnych spożywczych i przemysłowych, hotelowo-gospodarczych oraz technicznych zarówno krajowych jak i importowanych.

Do zakresu podstawowej działalności Baltony należało:

 • Zaopatrywanie statków polskich i zagranicznych w portach morskich.
 • Zaopatrywanie statków polskich i obcych znajdujących się w portach zagranicznych poprzez placówki w tych portach lub za pośrednictwem agentów działających w oparciu o zawarte z przedsiębiorstwem umowy lub porozumienia.
 • Eksport towarów do stref wolnocłowych portów zagranicznych dla tamtejszych armatorów i shipchandlerów.
 • Prowadzenie składów konsygnacyjnych (magazynowych) z towarami importowanymi w portach polskich oraz towarami krajowymi i importowanymi w zagranicznych portach dla dokonywania sprzedaży tych towarów na zaopatrzenie statków polskich i zagranicznych.
  składy magazynowe miedzy innymi w Finlandii (firma A.Liljefors), na Wyspach Kanaryjskich (firma Tracosa)

Dodatkową działalnością przedsiębiorstwa było:

 • Sprzedaż za dewizy towarów placówkom dyplomatycznym akredytowanym w Polsce i za granicą oraz polskim placówkom dyplomatycznym za granicą.
  1952  zlecono przedsiębiorstwu zaopatrywanie krajowej floty rybołówstwa dalekomorskiego: W tymże czasie zorganizowano sklepy dla marynarzy polskich w ramach tzw. eksportu marynarskiego, w których uprawnieni pracownicy armatorów handlowych i rybackich mogli nabywać w zamian za tzw. bony różne towary po cenach dewizowych; działalność ta została zlikwidowana w czerwcu 1958 roku.
 • 1956 „Baltona” uruchomiła z własnej inicjatywy sprzedaż za dewizy do stref wolnocłowych w portach zagranicznych dla obcych armatorów i shipchandlerów.
 • 1956  pod koniec roku zapoczątkowano zaopatrywanie obcych placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce oraz pracowników polskich placówek dyplomatycznych zagranicą.
 • 1958  uruchomiono stoisko sprzedaży dewizowej dla wystawców i gości targowych w Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu

CIEKAWOSTKA

  • Dostawy towarów na statki zagraniczne odbywają się na podstawie zamówień składanych przez klarków „Baltony” w wyniku ich akwizycji przeprowadzonej na statkach zagranicznych. Klarkowie „Baltony” otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Dostawy towarów na statki polskie dokonywane były na podstawie zamówień składanych „Baltonie” przez kierownictwo statków i armatorów.
  • Łączny stan zatrudnienia wynosił w „Baltonie” na dzień 1.01.1963r. 515 pracowników, w tym 291 pracowników umysłowych i 224 pracowników fizycznych.
  • Siedzibą przedsiębiorstwa była wówczas Gdynia. (Nabrzeże Francuskie)