Krzysztof Maksymik – Członek Rady Nazdorczej

Absolwent kierunku finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) studiował rachunkowość na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Ekspert z 17-letnim doświadczeniem z zakresu audytu, sprawozdawczości i księgowości.

W 2008 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. Był dwukrotnym delegatem na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. W latach 2015-2019 brał udział w pracach komisji ds. opiniowania aktów prawnych przy warszawskim oddziale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Od 2005 roku pracuje w firmie audytorskiej BDO Polska, a od 2011 roku jest Partnerem w Departamencie Rewizji Finansowej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów audytorskich spółek usługowych m.in. z branży budowlanej, deweloperskiej, nowych technologii oraz handlowych. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej związany m.in. z Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. (dawniej Fiat Finance Polska S.A.).

Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i ładu korporacyjnego. Autor licznych artykułów eksperckich poświęconych rachunkowości i rewizji finansowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Maksymik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.