Wybrane Dane Finansowe

w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 560 880
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (35 793)
Zysk (strata) brutto (69 697)
Zysk (Strata) przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (69 245)
Aktywa razem 891 857
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 864 438
Zobowiązania długoterminowe 635 197
Zobowiązania krótkoterminowe 229 241
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 27 419
Kapitał zakładowy 2 814
Wartość księgowa na jedna akcję 2,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję 2,52

* w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską