Regulamin konkursu – Twój przyjaciel w podróży

REGULAMIN KONKURSU

Twój przyjaciel w podróży

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, na jakich organizowany jest konkurs pod nazwą „Baltona – Twój przyjaciel w podróży” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 46, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051757, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 350.299.644,25 zł (wpłacony w całości); NIP: 586-010-22-92; REGON: 000144035 (dalej: „Organizator”).
 3. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”).
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
 5. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 ze zm.).
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisów: Facebook oraz Instagram (prowadzonych przez Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (dalej łącznie jako: „Serwisy)).
 7. Dla możliwości uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest dysponowanie przez Uczestnika aktywnym kontem w jedynym z Serwisów.
 8. Ogłoszenia i informacje na temat Konkursu będą udostępniane przez Organizatora za pośrednictwem Serwisów.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez operatorów Serwisów. Zarówno Facebook jak i Instagram są znakami towarowymi chronionymi prawnie. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie Serwisom. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Zadanie konkursowe polega na:
  • opublikowaniu przez Uczestnika w jednym z Serwisów zdjęcia wykonanego w fotobudce, w sklepie Organizatora o nazwie „Baltona ZOOM”, znajdującego się na terenie Lotniska Warszawa – Radom ul. Lubelska 158, 26-603 Radom wraz z opisem swojej wymarzonej podróży;

oraz równoczesnym:

Dokonanie powyższych czynności, tj. równocześnie z punktu 1.1. i 1.2. powyżej będzie równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia do udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”).

 1. Zgłoszenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na treść Regulaminu i będzie poczytywane jako zobowiązanie do stosowania się do jego postanowień.
 2. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na oficjalnym profilu Organizatora zarówno w Serwisie Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/sklepybaltona , jak i Serwisie Instagram: [https://www.instagram.com/baltona/] oraz wywieszone na fotobudce umieszczonej w Sklepie.
 3. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 27.04.2023 r. do godziny 23:59 dnia 30.05.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub godziny zakończenia Konkursu bez podawania przyczyn. Organizator w szczególnych przypadkach zakończy Konkurs przed w/w terminem i/lub wyznaczoną godziną
 4. Zgłoszenie może być dokonane najpóźniej w terminie do godziny 23:59 dnia 30.05.2023 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie.
 7. Udział w Konkursie mogą̨ wziąć osoby zamieszkałe na terenie Polski oraz posiadające profil prywatny w jednym z Serwisów, tj. Facebook lub Instagram. Jeżeli dana osoba nie posiada profilu prywatnego w którymkolwiek z Serwisów, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać rejestracji w Serwisie Facebook lub Instagram, zgodnie z zasadami poszczególnych Serwisów.
 8. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie z własnego profilu w którymkolwiek z Serwisów, tj.: Facebook lub Instagram. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę̨ do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tzn. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia, które administratorzy Serwisu usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu Serwisu.
 11. Organizator zastrzega, że nie będą uwzględniane również Zgłoszenia, które:
 12. zawierają wulgaryzmy oraz inne treści obraźliwe lub nieprzyzwoite;
 13. odnoszą się w swoim kontekście do kwestii wiary i religii;
 14. promują przemoc, nietolerancję i zachowania agresywne;
 15. zawierają treści pornograficzne lub podtekst seksualny;
 16. zawierają treści polityczne lub propagandowe;
 17. zawierają inne niż wymienione powyżej treści, których rozpowszechnianie jest sprzeczne z prawem;
 18. w inny sposób naruszają prawa osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych.
 19. Wybór zwycięzców uprawnionych do odbioru nagród Konkursu (dalej: „Laureat” lub „Laureaci”, w zależności od kontekstu) będzie jednoetapowy. Laureaci zostaną wybrani przez jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora.
 20. Laureatem Konkursu zostanie osoba, której Zgłoszenie zostanie najwyżej ocenione przez jury pod kątem jego kreatywności oraz oryginalności, a także pomysłowości. Organizator ani jury nie ma obowiązku uzasadniać dokonanych wyborów.
 21. Nagrody przewidziane w Konkursie (dalej: „Nagrody”) to: jeden z 10 zestawów nagród – vouchery do sklepów Baltona na kwotę 300,00 zł oraz zestaw gadżetów marki Baltona.
 22. Za samo uczestnictwo w konkursie Organizator nie będzie przyznawał Nagród.
 • 3. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Organizator, w terminie siedmiu dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu wyłoni spośród Uczestników Laureatów w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie oraz powiadomi ich o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie. Następnie, Organizator poprosi Laureata o kontakt w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Serwisu, celem uzupełnienia danych adresowych na potrzeby dostarczenia Nagrody (imię, nazwisko, adres do wysyłki Nagrody).
 2. Nagroda może zostać dostarczona tylko na adres znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Jeśli Laureat nie odpowie na wiadomość z prośbą o podanie danych osobowych w ciągu 48 godzin od daty nadania wiadomości przez Organizatora, utraci on prawo do Nagrody, zaś Organizator dysponuje wówczas uprawnieniem do wyłonienia innego Laureata i przyznania mu Nagrody zgodnie z odpowiednim zastosowaniem postanowień Regulaminu. Organizator może również w takim wypadku zaniechać przyznawania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 4. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Organizatora odpowiednich danych Laureata.
 5. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata lub niemożności doręczenia Nagrody w związku z podaniem przez Laureata niewłaściwych danych kontaktowych, Uczestnik traci uprawnienie do Nagrody.
 6. Laureat traci uprawnienie do Nagrody także już po rozstrzygnięciu Konkursu w sytuacji, gdy następczo dojdzie do stwierdzenia, że Laureat Nagrody dokonując Zgłoszenia naruszył postanowienia Regulaminu.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie.
 8. Nie istnieje możliwość wypłaty wartości Nagrody w gotówce ani przeniesienia jej wartości na inne cele.

 

 • 4. Prawa autorskie
 1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, iż przysługują̨ mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do elementów Zgłoszenia, tzn. że są̨ one przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze, a ich wykorzystanie na cele Konkursu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy przedmiot Zgłoszenia dokonanego przez Uczestnika będzie stanowił utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., z chwilą przyznania Uczestnikowi uprawnienia do Nagrody Organizator nabywa od Uczestnika licencję niewyłączną na korzystanie z Utworu obowiązującą przez czas nieokreślony w zakresie wskazanym w postanowieniach niniejszego paragrafu.
 3. Licencja upoważnia Organizatora do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:
 4. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 6. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. w sieci Internet);
 7. w zakresie wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej.
 8. Udzielenie licencji ma charakter nieodpłatny, zaś ekwiwalent za prawo do jej uzyskania stanowi przyznana laureatowi Konkursu Nagroda.
 • Uczestnik dokonując Zgłoszenia deklaruje, że jest autorem utworu stanowiącego przedmiot Zgłoszenia do Konkursu oraz że nie jest on obciążony prawami osób trzecich, które kolidowałoby z uprawnieniem do korzystania z utworu przyznanym Organizatorowi stosownie do postanowień Regulaminu.
 • 5. Reklamacje
 1. Uczestnikom przysługuje prawo wystąpienia z reklamacją dotyczącą przebiegu Konkursu.
 2. Reklamacje należy składać w formie e-mail na adres: marketing@baltona.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę wnoszącą reklamację oraz okoliczność będącą podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jego zakończenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru.
 6. Odpowiedź na reklamację Uczestnika będzie wysłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.
 • 6. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Organizatora, pod którymi Uczestnik może się z nim skontaktować zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu:
 4. przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu i przyznania nagród w Konkursie;
 5. odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwionym celem administratora jest organizacja Konkursu, w tym odpowiedź na pytania związane z Konkursem oraz realizacja celu marketingowego, którym jest promocja marki Organizatora. Dodatkowo, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a zatem obowiązek prawny administratora związany z realizacją obowiązków podatkowych związanych z organizacją Konkursu i wydaniem nagród.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak bez podania takich danych uczestnictwo w Konkursie będzie niemożliwe.
 8. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę Konkursu, dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z Organizatorem realizują Konkurs oraz dostawcom usług wspierających działania marketingowe Organizatora, dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
 9. W związku z udziałem w Konkursie Uczestnik ma prawo:
 • dostępu do swoich danych;
 • ich poprawiania;
 • żądania ich usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora niezgodnie z prawem, Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie udziału Uczestnika w Konkursie, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz przez czas niezbędny do wykazania jego prawidłowej realizacji i wypełnienia obowiązków prawnych z nim związanych, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych. W zakresie udzielenia odpowiedzi na wiadomość Uczestnika, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas potrzebny na rozwiązanie poruszonej przez Uczestnika sprawy.
 3. Uczestnik ma prawo sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora, jednak sprzeciw taki wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Uczestnika. W sytuacji, gdy do przetwarzania danych dochodzi na potrzeby marketingu bezpośredniego, takie sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
 4. Dane Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar EOG.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest pod adresem  https://www.baltona.pl/index.php/2023/04/28/regulamin-konkur…jaciel-w-podrozy/ ‎oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązani są jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W sprawach spornych rozstrzyganych na drodze sądowej zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz właściwych przepisów prawa polskiego.
 4. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: marketing@baltona.pl
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.